Hållbarhet

Stockholms stad har ett program för evenemang, i det poängteras att staden ska arbeta för att de evenemang som anordnas i Stockholm är hållbara. För att stötta och inspirera arrangörer i det arbetet har staden tagit fram en guide för hållbara evenemang.

Festivalerna har sedan ett flertal år arbetat med hållbarhet som en självklar del av verksamheten. Vi arbetar med stadens ”Guide för hållbara evenemang” som en stomme då vi planerar, genomför och utvärderar våra festivaler. Vi bifogar den också till våra avtal och kommunicerar den vid upphandlingar. Guiden finns både på svenska och engelska. Guide för hållbara evenemang

Det gemensamma målet är att vara så ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara som möjligt.

  • De ekologiska vinsterna handlar om att värna vår miljö genom att prioritera miljövänliga alternativ till resor, transporter, mat och dryck
  • De ekonomiska vinsterna handlar om att samarbeta med organisationer och föreningar för att skapa våra festivaler och att prioritera hållbara alternativ vid bokningar och inköp
  • De sociala vinsterna handlar om att skapa trygga och tillgängliga festivaler med ett program som tilltalar en bred publik

För att nå dessa mål har vi några fokusområden sedan tidigare år inom varje delområde:

Ekologisk hållbarhet

Vatten. Det ena handlar om att välja bort att sälja stilla vatten på flaska. Det gör vi i samarbetade med Stockholm Vatten och Avfall för att få utmärkelsen ”Kranmärkt”. Det är en hållbarhetsmärkning genom vilket företag och organisationer tar ställning för en bättre miljö. Det är enligt utmärkelsen ”trehundra gånger bättre” att använda kranvatten. Stockholm Vatten och Avfall monterar även dryckesfontäner på ett antal platser på festivalområdet och ger oss ca 1 500 återanvändningsbara vattenflaskor.
Transporter. Det andra handlar om att mäta transporter till och från festivalerna vid på- och avetablering för att kunna få fram siffror på vårt klimatavtryck av transporter. Stadens Miljöförvaltning kommer att hjälpa oss med detta. Under festivalgenomförandet kör vi våra transporter med elgolfbilar inom området.
Boende. Våra artister bor på de närliggande hotellen @Six och HoBo vid Brunkebergstorg som är en del av Nordic Choice-concernen som har ett väl utvecklat hållbarhetsarbete.
Mat. Det finns vegetarisk mat att tillgå på alla våra festivalområden.
El.All vår el kommer via Ellevio från förnybara källor
Digital marknadsföring. Vi har valt att marknadsföra våra program digitalt från och med i år. Vi vill bidra till att spara såväl arbetstid som ekologiska resurser i och med detta.

Ekonomisk hållbarhet

Samarbeten. Festivalerna samarbetar sedan länge med kulturinstitutioner, ambassader, föreningar och organisationer för att ha möjlighet att skapa ett så rikt utbud av program som möjligt och även på så sätt nå en publik via dessa samarbetspartners
Fri entré. Festivalerna är gratis för alla och tillgängligheten är hög via kommunala transportmedel.

Social hållbarhet

Trygghet. Vi har en väl utvecklad säkerhetsorganisation som svarar för säkerhet och trygghet under festivalerna.
Helpersprogrammet. Arbetet med våra Helpers (volontärer) fortsätter att vara en grundsten i vårt arbete med hela festivalen. Genom att samarbeta nära med våra Helpers utvecklar vi festivalen, men vi utbildar också ungdomar och stärker deras självkänsla och ökar på så sätt deras möjligheter att få eller skapa jobbmöjligheter. Vår rekryteringsprocess handlar om relationsskapande och har låg tröskel. Om en person visar viljan att vara en del av festivalen och närvarar på alla träffar får de sen chansen under en utbildningshelg och under festivalen att lära sig mängder av nya förmågor och de får ett helt nytt nätverk av både vuxna och ungdomar. Dessutom får alla vuxna som jobbar med festivalen möjlighet att konkret samarbeta med ungdomar och lära sig mer om hur det är att vara ung idag vilket ger stort avtryck i vårt arbetssätt.

Festivalen samarbetar med referensgrupper med ungdomar för att hitta fler sätt att tilltala så många som möjligt och skapa en bra stämning på plats där alla känner sig välkomna. Efter att du varit Helper blir du Worker och är då avlönad men fortsätter att vara en viktig del av festivalorganisationens innersta.
Vi arbetar brottsförebyggande på alla sätt vi kan. We Are Sthlm tar sitt ansvar för de sociala utmaningar som finns i samhället och det berör allas arbetsområden inför och under festivalen. Vi arbetar med fortsatt och kontinuerligt förbättrad samverkan kring trygghet och säkerhet på We Are Sthlm med Polismyndigheten och andra berörda myndigheter, Framtid Stockholm, fältassistenter och frivilligorganisationer.
Personal, helpers och workers är i år uppdaterade och utbildade inom bland annat första hjälpen.

Jämställd scen. Ett annat av våra fokusområden är att skapa en så jämställd scen som möjligt – det betyder att vi strävar efter att skapa en jämnare könsfördelning på våra scener. Vi har arbetat med detta aktivt sedan 2017 och utjämnat skillnaderna vilket sporrar till en än jämnare fördelning.

För alla. Genom att festivalerna äger rum mitt i Stockholms centrum och att de är gratis bidrar festivalerna till demokrati, integration och mångfald. Programmen som vi lägger ska tilltala alla oavsett könsindentitet, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, religion eller ålder.